تاثیر کرونا بر قنادان و تولید کننده های جعبه شیرینی