قیمت جعبه شیرین

عنوان :    جعبه شیرینی ایندر برد 

نوع زیره  :       زیره اصفهان سفید قفلی و معمولی 

نوع رویه  :      ایندر برد پشت سفید  (دارویی)

قیمت      :      کیلویی     35.000  تومان 

عنوان :    جعبه شیرینی پشت طوسی  

نوع زیره  :       زیره اصفهان سفید قفلی و معمولی 

نوع رویه  :     پشت طوسی   

قیمت      :      کیلویی     30.100  تومان 

عنوان :    جعبه شیرینی ایندر برد طلقی  

نوع زیره  :       زیره اصفهان سفید قفلی و معمولی 

نوع رویه  :     ایندر برد پشت سفید +طلق نمایش  

قیمت      :      کیلویی     41.500  تومان 

عنوان :    جعبه شیرینی کیفی    

نوع زیره  :       زیره اصفهان سفید قفلی و معمولی 

نوع رویه  :     ایندر برد پشت سفید +طلق نمایش  

قیمت      :      کیلویی     75.500  تومان 

Shopping Cart
Scroll to Top